Nowoczesna szkoła
 1. Prawdziwym hitem w szkole sš dwie nowe tablice interaktywne w naszych pracowniach. Dzięki ich wykorzystaniu zajęcia sš coraz bardziej ciekawe. Przed nami pojawiajš się nowe możliwoœci. Lekcja z wykorzystaniem takiej tablicy staje się przeżyciem, które bardzo długo się pamięta.
  W tym roku po wakacjach w murach naszej szkoły spotkała nas niespodzianka. Czekały na nas nowe ławki i krzesełka. Szkolne korytarze œwieżo odmalowane, na przepiękne, żywe kolory zrobiły nas wielkie wrażenie. Co tu dużo gadać zobaczcie sami.


  W kwietniu 2008 r. powstał nowoczesny, kompletnie wyposażony gabinet do diagnozy i terapii metodš integracji sensorycznej, czyli wielozmysłowego działania na dziecko. Metoda ta w istotny sposób wpływa na poprawę umiejętnoœci czytania, pisania, mowy, ogólnš sprawnoœć ruchowš, na funkcjonowanie społeczne i emocjonalne. Szkolni terapeuci swym oddziaływaniem będš mogli objšć dzieci z trudnoœciami w nauce szkolnej, niepełnosprawne intelektualnie, autystyczne, niedowidzšce, z mózgowym porażeniem dziecięcym. Terapia prowadzona jest głównie w ruchu na specjalnych przyrzšdach.  W dniu 3 grudnia 2007 r. otrzymaliœmy sprzęt do terapii dzieci z problemami szkolnymi typu: zaburzenia uwagi, mowy, koncentracji, dysleksji. Mamy ogromnš nadzieję, że zastosowanie metody Tomatisa przyniesie zadowalajšce efekty w przypadku dzieci autystycznych i z problemami koordynacji sensomotorycznej. Terapia polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dŸwiękowego przez specjalne słuchawki. W metodzie Tomatisa wykorzystana jest muzyka poważna : muzyka Mozarta, Chorały Gregoriańskie oraz dŸwięki mowy ludzkiej np. głos matki. Muzyka ta jest przetwarzana za pomocš „elektronicznego ucha”.  W dniu 24 paŸdziernika 2007 r. szkoła nasza została wyposażona w aparaturę EEG Biofeedback tj. urzšdzenie za pomocš którego dziecko trenujšce może zmienić swoje wzorce czynnoœci mózgowej, a przez nie zachowuje np. sposób uczenia się, czas koncentracji uwagi. Aparatura pozwala dokonać analizy czynnoœci bioelektrycznej mózgu, a następnie ustalić poziom nagrody dla trenowanej częstotliwoœci fal. Układ nerwowy uzyskuje nagrodę w postaci sygnału dŸwiękowego, wizualnego i informacji o uzyskanej liczbie punktów. Korzyœci stosowanej metody:
  - lepsza koncentracja;
  - lepsza uwaga;
  - zmniejszenie nadpobudliwoœci psychoruchowej;
  - poprawa procesów uczenia się;
  - zmniejszenie zaburzeń mowy;
  - i inne  Takiego sprzętu tylko pozazdroœcić. 10 komputerów iMac najnowszej generacji z pełnym oprogramowaniem, serwer, laptop, wielofunkcyjna drukarka laserowa, wideoprojektor i skaner to nowe wyposażenie w pracowni. Niesamowity postęp technologiczny: zgrabne, wygodne monitory, które zajmujš niewiele miejsca, klawiatura i myszka – to cały zestaw. Nie ma już jednostki centralnej. Wszystko wbudowano w prostokštny monitor. Poza standardowym wyposażeniem w każdym zestawie jest oprogramowanie do obróbki zdjęć, nagrywarka, programowanie poczty i wiele innych bardzo przydatnych „bajerów”. Współczesna szkoła nie może obejœć się bez nowoczesnej pracowni komputerowej, w której tak chętnie uczniowie poznajš techniki obsługi komputera i uczš się wykorzystywać technologię komputerowš do zdobywania wiedzy i zaprezentowania swoich umiejętnoœci.  Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie

  miesišc luty-marzec 2006 r.
  Nasza szkoła przystšpiła do „Programu wyrównywania różnic między regionami” ogłoszonego przez PFRON w obszarze B tj. likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
  Priorytetowe zadania to:
  - budowa podjazdu
  - montaż platformy schodowej
  - przebudowa łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
  - wymiana posadzek w cišgach komunikacyjnych na posadzki antypoœlizgowe
  Opracowaliœmy wniosek, który spotkał się z aprobatš organu prowadzšcego – Starostwa Powiatowego w Lipnie. Nadszedł długi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku przez PFRON.

  miesišc czerwiec
  Hura, nasz wniosek został zaakceptowany. łšczny koszt realizacji projektu to 187.400 zł, z czego 25% œrodków tj. 46.850 zł to œrodki własne organu prowadzšcego szkołę.

  miesišc lipiec
  Przed nami trudne zadanie. Już rozpracowaliœmy procedury przetargowe. Zgodnie z Ustawš o zamówieniach publicznych ogłosiliœmy przetarg na wykonanie zadania. Niestety dwukrotne ogłoszenie przetargu nieograniczonego nie przyniosło żadnego rozstrzygnięcia z uwagi na fakt nikłego zainteresowania przedmiotem zamówienia i brakiem ofert. Z uwagi na terminy i charakter działalnoœci skorzystaliœmy z zapisów art. 67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  miesišc sierpień
  Firma „Chemikor” specjalizujšca się m. in. w wykonywaniu posadzek przystępuje do realizacji zadania. Prace przebiegajš sprawnie i zostajš terminowo zakończone. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego dzieci, rodzice i nauczyciele wchodzš do odnowionego obiektu.  miesišc wrzesień-listopad
  Trwajš prace zwišzane z budowš podjazdu, przebudowš łazienek, odbywa się montaż platformy schodowej. Wszyscy sš bardzo cierpliwi i zdyscyplinowani. Dzieci rozumiejš jak ważny jest teraz porzšdek, nauczyciele zapewniajš bezpieczeństwo poprzez wzmożone dyżury.

  Społecznoœć szkolna – dzieci, nauczyciele i wszyscy pracownicy z satysfakcjš spoglšdajš na to jak nasz obiekt z każdym rokiem staje się coraz bardziej dostosowany do potrzeb dzieci sprawnych inaczej.

  Projekt zrealizowany został zgodnie z podpisanš umowš. Wykonano wszystkie prace zawarte w kosztorysie inwestorskim i projekcie budowlanym. W dniu 21 XI 2006 r. dyrektor szkoły złożyła stosowne dokumenty i dokonała rozliczenia finansowego w PFRON oddział w Toruniu. W dniu 1 XII 2006 r. p. dyrektor przekazała sprawozdanie merytoryczne, w którym dokonała również oceny efektów wdrożonego projektu

  Tak wyglšda nasza kolorowa szkoła:  œrodki dydaktyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


  Nasza szkoła otrzymała œrodki dydaktyczne w ramach „Projektu współfinansowanego przez Unię Europejskš”.
  Ogromna niespodzianka spotkała nas 6 stycznia 2006 r. – otrzymaliœmy pierwszš dostawę pomocy dydaktycznych za kwotę 54.129 zł.
  Zapanowała radoœć dzieci, ale chyba jeszcze większa nauczycieli.  Kolejne dostawy w miesišcu czerwcu, sierpniu, paŸdzierniku i listopadzie na łšcznš kwotę 337.420 zł. Pomoce służš do kształtowania umiejętnoœci rozpoznawania symboli graficznych, wyobraŸni przestrzennej, zdolnoœci plastycznych i manualnych, poczucia estetyki i czasu. Okazały się niezbędnymi do : stymulowania zmysłu dotyku i kształtowania postępowania dydaktycznego, do integracji wrażeń zmysłowych, dotykowych, rozwijania umiejętnoœci budowania zbiorów, porównywania, segregowania, przeliczania, rozwijania myœlenia operacyjnego. W ocenie nauczycieli, praktyków, pracujšcych z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawnoœci otrzymane pomoce dydaktyczne sš opracowane metodyczne.
  Archiwum
 1. Wydarzenia