Polski Czerwony Krzyż

Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

Zadaniami Szkolnego Koła PCK są:
- promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka
- wyrabianie i utrwalanie nawyków higienicznego trybu życia
- uświadamianie zagrożeń społecznych: narkomania, alkoholizm itd.
- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przed wypadkowej i zdrowotnej
- stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samodzielności dzieci
- współdziałanie z innymi organizacjami i kołami w środowisku lokalnym i szkolnym.


Opiekunkami koła są mgr Beata Gliniecka i mgr Magdalena Młotkowska.