Samorząd Uczniowski

Myślą przewodnią stworzonej przez Korczaka koncepcji pedagogicznej jest troska o rozwój samorządności dzieci i młodzieży, przejawiającej się w różnych formach ich aktywności. Prawidłowy rozwój samorządności upatrywał Korczak w należytym funkcjonowaniu samorządu uczniowskiego. Najważniejsze jego organy to: - sąd koleżeński, - rada samorządowa, - sejm dziecięcy.

Co roku dokonywany jest wybór Rady Samorządu Uczniowskiego. Samorządy Klasowe wyłaniają po dwie osoby z klasy na kandydatów do zarządu. Kampania wyborcza trwa 1 miesiąc- wrzesień każdego roku szkolnego.

Samorząd Uczniowski jest organizatorem i współorganizatorem imprez i uroczystości szkolnych oraz licznych konkursów.

Przez cały rok szkolny na tablicy informacyjnej SU redaguje gazetki tematyczne oraz prezentuje prace plastyczne i konkursowe uczniów.

Samorząd uczniowski to

Samorząd to wszyscy uczniowie szkoły...
Samorząd uczniowski to szkoła wychowania...
Samorząd to organizacja uczniów działająca na rzecz uczniów...
Samorząd to działania podejmowane przez uczniów...
Samorząd to zorganizowana uczniowska instytucja...

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są :

mgr Wioletta Gabryszewska i mgr Renata Brudzyńska