Uczniowski Klub Sportowy "Sprawni - Razem"

Głównym celem i zadaniem UKS-u jest organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniom naszej szkoły. Poprzez systematyczny udział w zajęciach mamy na celu wdrożyć uczniów do świadomego i samodzielnego podejmowania działań na rzecz poprawy własnej sprawności i stanu zdrowia, poznaniu nowych i doskonaleniu nabytych umiejętności ruchowych z wielu dyscyplin sportowych . Dodatkowym celem naszego klubu sportowego jest wychowanie dzieci poprzez sport, umacnianie charakteru, nauka współpracy w grupie(zespole), wdrażanie do zdrowej rywalizacji w duchu „fair play”, a także wyrabianie nawyku zdrowego stylu życia.

Plan Pracy UKS „Sprawni – Razem”

1. Założenia wstępne
Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego odbywa się w kilku grupach realizowanych zadań. Członkowie Klubu uczestniczą we wszystkich jego statutowych działaniach. Są to następujące grupy zadań:

1. Działalność bieżąca:
• uczestnictwo w zebraniach sprawozdawczych i wyborze władz Klubu;
• prowadzenie korespondencji i kontaktów z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem z siedzibą w Grudziądzu” w sprawie imprez sportowych, szkoleń i pomocy sprzętowej;
• współpraca z Dyrekcją Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Lipnie i sponsorami;
• prowadzenie dokumentacji klubowej i klubowej podstrony internetowej;
• prowadzenie szkolnej gazetki sportowej.

2. Plany szkoleniowe
- technika i taktyka gier zespołowych, tenisa stołowego oraz lekkoatletyki,
- turystyka piesza, rowerowa oraz górska.

3. Rywalizacja międzyszkolna
• uczestnictwo w zawodach zorganizowanych przez szkoły specjalne w regionie i województwie,
- uczestnictwo w zawodach ogólnopolskich organizowanych przez Związek Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni – Razem” z siedzibą w Warszawie

• rywalizacja z okolicznymi UKS-ami w ramach kontaktów między klubowych.
• udział w wakacyjnych obozach rekreacyjno – sportowych w Zakopanem

4. Organizacja imprez własnych
• Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw Ruchowych ( impreza dla całej społeczności szkolnej i gości z innych placówek oświatowych)
• turnieje wewnątrzkolne w piłce nożnej, tenisie stołowym, lekkoatletyce oraz w zabawach rekreacyjnych ( palant, ringo)
• ognisko klubowe;
• Dzień Sportu Szkolnego;
• Mistrzostwa Regionu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców
• Mistrzostwa Województwa w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt

Zagospodarowanie obietków i sprzętu
• systematyczne i bieżące prace konserwatorskie przy obiektach i sprzęcie sportowym;