Polski Czerwony Krzyż


 1. Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

  Zadaniami Szkolnego Koła PCK są:
  - promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka
  - wyrabianie i utrwalanie nawyków higienicznego trybu życia
  - uświadamianie zagrożeń społecznych: narkomania, alkoholizm itd.
  - działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przed wypadkowej i zdrowotnej
  - stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samodzielności dzieci
  - współdziałanie z innymi organizacjami i kołami w środowisku lokalnym i szkolnym.  Archiwum
 1. Wydarzenia