Nabór

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie, informuje, że przyjęcia dzieci prowadzone są przez cały rok szkolny. Jeśli Wasze dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły.

Mamo! Tato!

Jeśli u Twojego dziecka stwierdzono niepełnosprawność intelektualną lub inne deficyty rozwojowe utrudniające naukę w szkole ogólnodostępnej oferujemy specjalistyczną pomoc w naszej placówce.

Nasi uczniowie

- uczą się w małych zespołach klasowych,
- otrzymują bezpłatne podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne,
- dzieci z terenu powiatu lipnowskiego dowożone są na koszt gminy,
- za wysokie wyniki w nauce otrzymują Stypendia Starosty,
- objęci są troskliwą opieką na lekcjach i przerwach,
- realizują indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne,
- pracują w indywidualnym tempie,
- nie są narażone na stres spowodowany brakiem sukcesów w nauce,
- odzyskują wiarę we własne siły i możliwości,
- odkrywają swoje talenty i prezentują je poza szkołą,
- nawiązują przyjaźnie, są radośni i otwarci na świat,
- zdobywają umiejętności, które umożliwiają im samodzielne życie w integracji ze środowiskiem,
- odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości,
- aktywnie uczestniczą w wycieczkach, obozach sportowych, konkursach i zawodach.

Zapewniamy:

1. Profesjonalną kadrę pedagogów specjalnych, nauczycieli przedmiotów oraz terapeutów,
2. Specjalistyczne terapie, dostosowane do możliwości i potrzeb każdego dziecka:

- korygowanie wad wymowy,
- korekcję wad postawy,
- terapię EEG Biofeedback,
- terapię Integracji Sensorycznej,
- terapię metodą Tomatisa,
- terapię behawioralną - wspomaganie psychoruchowe,
- rewalidację plastyczną, muzyczną, społeczną, komputerową, indywidualną i grupową,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
- usprawnianie technik szkolnych (czytania, pisania, liczenia),

3. Opiekę w świetlicy dla dzieci dowożonych i dzieci rodziców pracujących,
4. Bezpłatne obiady,
5. Indywidualne wsparcie dla RODZICÓW,
6. Przyjazną, serdeczną atmosferę, która sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów i zadowoleniu rodziców.

Drogi Rodzicu

O pracy naszej szkoły, sukcesach uczniów, wydarzeniach małych i dużych dowiesz się obserwując naszą stronę internetową, ale najwięcej zobaczysz gdy odwiedzisz nas, porozmawiasz, zobaczysz jak pracujemy.

Zapraszamy!