Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Praca z uczestnikiem zajęć oparta jest na specjalnie dla niego konstruowanym programie. Obejmuje on wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno – społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługowych. Umiejętności te ćwiczymy podczas codziennych zajęć usystematyzowanych
w odpowiednio po sobie następujących czynnościach. Tak przeprowadzane ćwiczenia dają poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia są całkowicie dostosowane do możliwości dzieci i młodzieży - uczestników zajęć,
a indywidualne metody i czas pracy wyznaczają oni sami.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze obejmują przede wszystkim:
- naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,
- kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,
- usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
- wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
- rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
- kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
- naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału
w ekspresyjnej aktywności.


W trakcie prowadzonych zajęć stosujemy różnorodne metody.